Ο επαγγελματίας οδηγός φορτηγού και νταλίκας είναι πλέον περιζήτητος στην αγορά εργασίας διότι ό,τι κατασκευάζεται και παράγεται στον πλανήτη αυτόν κρίνεται αναγκαίο να μεταφερθεί. Η σχολή μας δίνει την δυνατότητα στους υποψήφιους παγγελματίες οδηγούς όχι μόνο να καταρτηθούν με τεχνικές δεξιότητες για την οδήγηση επαγγελματικού οχήματος αλλά και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με το Πιστοποιητικό Επαγγεματικής Κατάρτισης. (Π.Ε.Ι.) Το δίπλωμα οδήγησης φορτηγού και νταλίκας είναι απαραίτητο έγγραφο και προσόν για διορισμό ενός προσώπου στο δημόσιο τομέα, στις αντίστοιχες θέσεις εργασίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΕΚΤΑΣHΣ ΣΕ ΝΤΑΛΙΚΑ:

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.
  Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής ή εργασίας η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού. (Επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
 • 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm).(Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).
 • Φωτοτυπία διπλώματος και από τις δύο όψεις. (Επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
 • Α.Φ.Μ.
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
  (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία)
 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και την περιγραφή αιτήματος. (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
 • Παράβολο 30 € από Δημόσιο Ταμείο για έκδοση νέου διπλώματος.
 • Παράβολο 108 € για την παραλαβή διπλώματος (από δημόσιο ταμείο).
 • Παράβολο 10 € για κάθε προγραμματισμό πρακτικής εξέτασης από Δημόσιο Ταμείο.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 • Θεωρητικά: – Πρακτικά: 8 διδακτικές ώρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 • Η απόκτηση Π.Ε.Ι. μαζί με το δίπλωμα κατηγορίας Ε είναι υποχρεωτική. Οι οδηγοί που δεν θέλουν την απόκτηση του πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι εντάσσονται σε μια από τις κατηγορίες εξαιρέσεων του νόμου.
 • Να είναι κάτοχος διπλώματος κατηγορίας Γ.