Εάν χάσατε την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (απώλεια, κλοπή) και δεν
παρακρατείτε από οποιαδήποτε Δημόσια ή Δημοτική αρχή, μπορείτε να
καταθέσετε δικαιολογητικά για επανέκδοση της αδείας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. 1. 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm).
    (Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).
  2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.  (Επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
  3. Α.Φ.Μ.
  4. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και την περιγραφή αιτήματος. (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
  5. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία)
  6. Παράβολο 30€ από Δημόσιο Ταμείο για έκδοση νέου διπλώματος.
  7. Παράβολο 18€ για την παραλαβή διπλώματος (από δημόσιο ταμείο).
  8. Παράβολο 30€ από Δημόσιο Ταμείο για απώλεια διπλώματος.

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ