Η ειδική άδεια οδηγού ταξί ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

 1. 1. 2 φωτογραφίες έγχρωμες.
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ. (Επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
 3. Φωτοτυπία διπλώματος και από τις δύο όψεις.  (Επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
 4. Α.Φ.Μ.
 5. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας, την περιγραφή αιτήματος και για την έκδοση Ποινικού Μητρώου. (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
 6. Ειδική άδεια οδηγού ταξί (Την πρωτότυπη).
 7. Παράβολο 50€ για την επανέκδοση ειδικής κάρτας (από δημόσιο ταμείο).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

 1. Το δίπλωμα οδήγησης πρέπει απαραίτητα να είναι σε ισχύ.
 2. Η Ειδική Άδεια Οδηγού Ταξί ανανεώνεται μόνο στην υπηρεσία που έχει εκδοθεί.
 3. Εάν η άδεια είναι ληγμένη για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών, τότε υποβάλλεται το Πενταπλάσιο σε πόσο Αποδεικτικό είσπραξης δημοσίου ταμείου
 4. Εάν η άδεια είναι ληγμένη για χρονικό διάστημα άνω των 5 ετών, τότε ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να ξαναδώσει εξετάσεις για την επανέκδοση της.