Αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων είναι η κατοχή του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. 1. 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm).  (Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).
  2. 2 Φωτοτυπίες Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.
  3. Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ
  4. Φωτοτυπία διπλώματος και από τις δύο όψεις τουλάχιστον Γ κατηγορίας. (Eπικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
  5. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας, την περιγραφή αιτήματος και τον τρόπο αναγραφής του ονόματος με Λατινικούς ή Ελληνικούς χαρακτήρες.  (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
  6. Φωτοτυπία πιστοποιητικού γραμματικών γνώσεων. (Eπικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
  7. Παράβολα

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ