Μετά την απόκτηση ενός ρυμουλκούμενου, (τρέϊλερ, μπαγκαζιέρα, τροχόσπιτο) για να μπορούμε να το έλκουμε, απαιτείται να προμηθευτούμε με το «ειδικό σημείωμα προσάρτησης ρυμουλκούμενου οχήματος» το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 88 του Κ.Ο.Κ. απέχει θέση αδείας κυκλοφορίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση (υπάρχει έντυπο στις υπηρεσίες μεταφορών)
  2. Τίτλος κυριότητος του ρυμουλκούμενου οχήματος (τιμολόγιο αγοράς ή ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από την Εφορία ή απόδειξη αγοράς).
  3. Βεβαίωση ικανότητας έλξεως του αυτοκινήτου από την αντιπροσωπεία ή προσπέκτους.
  4. Υπεύθυνη δήλωση Μηχανολόγου-Μηχανικού για τις διαστάσεις και το  βάρος του τρέϊλερ και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς κυκλοφορίας.
  5. Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου.
  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με αποτυπωμένο τον αριθμό πλαισίου του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου.
  7. Όταν πρόκειται περί ιδιοκατασκευής του τρέϊλερ ή της μπαγκαζιέρας θα δηλώνεται στην υπεύθυνη δήλωση.
  8. Για τα τροχόσπιτα όταν πρόκειται για καινούργιο θα προσκομίζεται πιστοποιητικό τελωνισμού, σαν τίτλος κυριότητας.
  9. Για μεταχειρισμένα τροχόσπιτα, εισαγόμενα, απαιτείται ξένη άδεια κυκλοφορίας ή προσπέκτους. Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Μεταφορών­ Επικοινωνιών.
  10. Άδεια ικανότητας οδηγού

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ