ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. 1. 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm).
    (Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).
  2.  Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ. (Επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
  3. Το δίπλωμα.
  4. Α.Φ.Μ.
  5. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και την περιγραφή αιτήματος.  (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
  6. Aίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης . (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία)
  7. Παράβολο 30€ από Δημόσιο Ταμείο για έκδοση νέου διπλώματος.

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ